Edda Flora

EDDA FLORA - Survey vessel - Blyth - October 2018

Edda Freya

Edda Freya - Supply and Construction - Blyth 2018